Codi centre: 08043644

Missió

Potenciar el creixement personal i professional del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

L’IES Carles Vallbona és un centre docent arrelat en el seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en l’alumne, obert a la col·lectivitat que contempla:

En relació a l’alumnat

QUÈ?
Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, i contribuir a la seva integració social.

PER QUÈ?
Assolir, per part de l’alumnat, els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establertes per a cada cicle o etapa educativa que els faciliti el seu desenvolupament integral i la preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors.

En relació a la família

QUÈ?
Contribuir a la formació del seu fill o filla, orientar i assessorar la família sobre l’educació que està rebent i aconseguir la seva participació i col·laboració en el procés educatiu.

PER QUÈ?
Donar suport al procés formatiu de l’alumne.

En relació a la societat, les empreses i les institucions

QUÈ?
Formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat.

PER QUÈ?
Contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d’uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat.
En relació amb l’equip humà del centre

QUÈ?
Crear un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre.

PER QUÈ?
Facilitar el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada del centre.

En relació al Departament d’Educació

QUÈ?
Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives. Informar i transmetre al Departament d’Educació les necessitats dels diferents grups d’interès detectades.

PER QUÈ?
Fomentar la millora de la política educativa.

 

Trets d'identitat

L’IES Carles Vallbona està situat al barri de Tres Torres de Granollers , ubicat al mig del complex esportiu de la ciutat (pistes d’atletisme, pavelló esportiu, piscines i pistes de tennis municipals) i al costat de la biblioteca Roca Umbert, la Fàbrica de les arts i el Centre Tecnològic i Universitari.

Creat l’any 1989, actualment té una oferta formativa d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

El treball basat en la qualitat ha de fomentar el treball en equip creant un projecte dinàmic que impliqui la millora contínua i l’aprenentatge personal i de grup. Creiem en la necessitat d’avaluar la feina i proposar millores que ens permetran augmentar la satisfacció de totes les persones que participen del centre.

Els membres de la comunitat educativa de l’IES Carles Vallbona entenem la tasca educativa com un procés integrador, no discriminatori, respectuós amb les persones independentment de les seves creences, conviccions i de la seva cultura, en un marc de convivència democràtic i curós amb el medi ambient.

Els 10 anys d’activitats realitzades en el marc de l’Associació Esportiva ens fan adquirir el compromís de donar atenció preferent a la pràctica esportiva en el nostre centre.

Aquest projecte parteix de la voluntat d’incorporar els objectius específics del sistema educatiu català d’equitat, igualtat d’oportunitats, marc convivencial i millora dels resultats educatius.

El català serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa tal i com s’estableix en el Projecte lingüístic del Centre (PLC).

 

Principis pedagògics i metodològics

L’IES Carles Vallbona disposa de fortaleses en la seva metodologia pedagògica encaminades a la millora dels resultats educatius i de la convivència i la cohesió social.

Fortaleses que es materialitzen en la innovació i realització de projectes, alguns d’ells com” Educar en l'acció” i el projecte “Joves reporters” de mitjans audiovisuals han estat premiats. També fomentant la participació de l’alumnat en treballs i premis de recerca i síntesi.

Coneixedors de la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació afavorim la seva utilització en l’aprenentatge i el coneixement.

Impulsem els intercanvis amb altres països i l’aprenentatge de llengües estrangeres participant amb els programes educatius internacionals Comenius, Leonardo i Erasmus.

El centre promou l’esport a l’ institut i a la comarca des de l’Associació Esportiva Carles Vallbona, els valors de la convivència des del projecte “Educar en l’acció” i la lectura a través del projecte de “Lectura a l’aula” i dels “Esmorzars literaris” que es celebren.

 

Principis de gestió i estratègics

La gestió del centre es porta a terme mitjançant mecanismes de participació transparents i d’acord amb les instruccions i normativa del Departament d’Educació. Està basada en la planificació estratègica de les accions docents i del seu seguiment i avaluació per tal d’analitzar els resultats i fer-ne les oportunes correccions.

L’IES Carles Vallbona vol ser un centre de qualitat i referent en els estudis que imparteix, per això es compromet a mantenir la coherència en les seves actuacions per tal de desenvolupar les accions adreçades a l’assoliment dels objectius, facilitant a la comunitat educativa les eines que calguin i que estiguin al nostre abast.

Un dels reptes que afronta el nostre centre és la gestió del sistema amb criteris i instruments de revisió, avaluació i redefinició permanent del treball en el marc del projecte de qualitat i millora contínua.

Mitjançant aquest sistema de gestió es vol:

  • Orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l'alumnat, les famílies, les empreses, l'entorn social i els requeriments establerts.
  • Potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen
  • Gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen
  • Fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació.
  • Fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres.
  • Promoure el compromís col·lectiu i la coherència d'objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons resultats en relació amb els seus objectius.

La planificació a mig termini es concreta en un Pla Estratègic a 3 anys, la planificació de les activitats corresponents a un curs acadèmic la recull la Programació General de Centre (PGC).

Els continguts i desplegament curricular així com la metodologia a l’aula, l’atenció a la diversitat, l’avaluació i recuperació de les matèries es concreten en el Projecte Curricular de Centre (PCC) i les programacions de matèria de cada departament.

La regulació de la convivència al centre, d’acord a allò que disposa la normativa vigent sobre drets i deures de l’alumnat, la recull el Reglament de Règim Intern (RRI).

La planificació del conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes i al seguiment i orientació del seu procés d’aprenentatge, la recull el Pla d’Acció tutorial (PAT).

 

La projecció del centre

L’IES participa en les activitats dels serveis educatius i culturals del municipi i col·labora amb entitats, clubs esportius i altres associacions amb la finalitat de fomentar la pertinença de l’alumnat al centre i a la ciutat.

Els estudis de Formació Professional permeten establir relacions amb el teixit empresarial i els agents socials de l’entorn i, recollir les seves necessitats i expectatives per tal de millorar l’assoliment de les competències professionals.

Descarregar document

.

Certificat Qualitat

Estació meteorològica

Associació Esportiva

Centre cardioprotegit

Segueix-nos !