El Centre

facan1

Característiques generals

L’Institut  Carles Vallbona va ser creat l’any 1988. L’Institut està ubicat al barri de les Tres Torres, a Granollers. El barri gaudeix d’una excel·lent situació, al bell mig del complex esportiu de Granollers: pistes d’atletisme, piscines municipals, pavelló poliesportiu, pistes de tennis... i al costat de la biblioteca Roca Umbert, la Fàbrica de les arts, el Centre tecnològic i universitari i el centre de serveis a les empreses Can Muntanyola.

Granollers és una ciutat de 60.000 habitants i és la capital del Vallès Oriental. No podem destacar un únic sector econòmic rellevant però té molta importància el clúster de la indústria alimentària, química i farmacèutica. Granollers és una ciutat amb forta presència d’activitat comercial, esportiva i artística

La població del centre, en el seu vessant educatiu, la conformen un total de 80 professors i 980 alumnes i 5 membres de personal d’administració i serveis,

Des del curs 2009/10 l’institut està reconegut com a institut d’atenció preferent a la pràctica esportiva en els estudis d’ESO i BAT, això significa que en aquests moments bona part de l’alumnat d’ESO segueix un pla de tecnificació esportiva amb adaptació curricular en les matèries optatives i d’educació física. El seu currículum està adaptat de manera que aquests alumnes poden integrar els entrenaments i les competicions amb els estudis.

El centre ofereix formació professional integrada dins de l’àmbit dels serveis a les empreses i a la seva internacionalització. Ofereix serveis d’assessorament professional i de reconeixement de l’experiència laboral, orientació professional, innovació i transferència de coneixement i foment de l’emprenedoria i formació professional dual des de les famílies professionals d’Administració i Finances, Comerç i màrqueting i Informàtica i Comunicació.

 • Treballs de reprografia:

   a) Fotocòpies en blanc i negre

   b) Fotocòpies en color

   c) Escanejat de documents

   d) Plastificació de documents

   e) Enquadernació de treballs

Els alumnes i les seves famílies rebem la informació de la següent forma: 

· Jornada de portes obertes: Dossier de portes obertes i xerrada informativa

· Agenda de l’alumne

· El primer dia de curs el tutor ho explica

· El tutor informa als pares en la reunió d’inici de curs

Els alumnes i les seves famílies rebem la informació de la següent forma:

· Jornada de portes obertes: Dossier de portes obertes i xerrada informativa.

· Full informatiu amb la documentació de la matrícula

· En l’agenda de l’alumne

· En la sessió de tutoria el primer dia de curs

· En la reunió de pares amb el tutor en la reunió d’inici de curs

· Suro informació cantina que hi ha al vestíbul del centre

· Pàgina web del centre

Cliqueu per veure la composició del Consell escolar.

 

Dades de contacte:

 • - Al nostre correu electrònic:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Objectius principal de l’Ampa:

 • - Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 • - Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
 • - Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.
 • - Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
 • - Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • - Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries extraescolars o de serveis.
 • - Promoure i realitzar tota mena d'activitats físiques-esportives, etc.

Compromisos de l'AMPA:

 • - Assistir, i donar suport a tota l'organització, promovent la participació en tots els seus òrgans de gestió del centre.
 • - Recolzar les decisions que es prenguin per a una millora constant en l'educació dels alumnes.
 • - Animar i promoure totes les activitats culturals o físiques proposades pel centre i els seus educadors que facin créixer i obtenir noves experiències als nostres fills/es i, evidentment, deixant-nos formar part d'aquestes decisions.

Durant tot l'any, participem i donem suport als projectes que se'ns presenten, siguin provinents dels mateixos pares i mares, de la direcció de l’institut o del professorat.

 

Missió

Potenciar el creixement personal i professional del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

L’IES Carles Vallbona és un centre docent arrelat en el seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en l’alumne, obert a la col·lectivitat que contempla:

En relació a l’alumnat

QUÈ?
Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitats establertes en el disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, i contribuir a la seva integració social.

PER QUÈ?
Assolir, per part de l’alumnat, els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establertes per a cada cicle o etapa educativa que els faciliti el seu desenvolupament integral i la preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors.

En relació a la família

QUÈ?
Contribuir a la formació del seu fill o filla, orientar i assessorar la família sobre l’educació que està rebent i aconseguir la seva participació i col·laboració en el procés educatiu.

PER QUÈ?
Donar suport al procés formatiu de l’alumne.

En relació a la societat, les empreses i les institucions

QUÈ?
Formar persones responsables i competents, d’acord amb les necessitats i els requeriments de la societat.

PER QUÈ?
Contribuir al progrés i al desenvolupament social dintre d’uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat.
En relació amb l’equip humà del centre

QUÈ?
Crear un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació en el projecte i el funcionament del centre.

PER QUÈ?
Facilitar el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada del centre.

En relació al Departament d’Educació

QUÈ?
Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives. Informar i transmetre al Departament d’Educació les necessitats dels diferents grups d’interès detectades.

PER QUÈ?
Fomentar la millora de la política educativa.

 

Trets d'identitat

L’IES Carles Vallbona està situat al barri de Tres Torres de Granollers , ubicat al mig del complex esportiu de la ciutat (pistes d’atletisme, pavelló esportiu, piscines i pistes de tennis municipals) i al costat de la biblioteca Roca Umbert, la Fàbrica de les arts i el Centre Tecnològic i Universitari.

Creat l’any 1989, actualment té una oferta formativa d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

El treball basat en la qualitat ha de fomentar el treball en equip creant un projecte dinàmic que impliqui la millora contínua i l’aprenentatge personal i de grup. Creiem en la necessitat d’avaluar la feina i proposar millores que ens permetran augmentar la satisfacció de totes les persones que participen del centre.

Els membres de la comunitat educativa de l’IES Carles Vallbona entenem la tasca educativa com un procés integrador, no discriminatori, respectuós amb les persones independentment de les seves creences, conviccions i de la seva cultura, en un marc de convivència democràtic i curós amb el medi ambient.

Els 10 anys d’activitats realitzades en el marc de l’Associació Esportiva ens fan adquirir el compromís de donar atenció preferent a la pràctica esportiva en el nostre centre.

Aquest projecte parteix de la voluntat d’incorporar els objectius específics del sistema educatiu català d’equitat, igualtat d’oportunitats, marc convivencial i millora dels resultats educatius.

El català serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa tal i com s’estableix en el Projecte lingüístic del Centre (PLC).

 

Principis pedagògics i metodològics

L’IES Carles Vallbona disposa de fortaleses en la seva metodologia pedagògica encaminades a la millora dels resultats educatius i de la convivència i la cohesió social.

Fortaleses que es materialitzen en la innovació i realització de projectes, alguns d’ells com” Educar en l'acció” i el projecte “Joves reporters” de mitjans audiovisuals han estat premiats. També fomentant la participació de l’alumnat en treballs i premis de recerca i síntesi.

Coneixedors de la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació afavorim la seva utilització en l’aprenentatge i el coneixement.

Impulsem els intercanvis amb altres països i l’aprenentatge de llengües estrangeres participant amb els programes educatius internacionals Comenius, Leonardo i Erasmus.

El centre promou l’esport a l’ institut i a la comarca des de l’Associació Esportiva Carles Vallbona, els valors de la convivència des del projecte “Educar en l’acció” i la lectura a través del projecte de “Lectura a l’aula” i dels “Esmorzars literaris” que es celebren.

 

Principis de gestió i estratègics

La gestió del centre es porta a terme mitjançant mecanismes de participació transparents i d’acord amb les instruccions i normativa del Departament d’Educació. Està basada en la planificació estratègica de les accions docents i del seu seguiment i avaluació per tal d’analitzar els resultats i fer-ne les oportunes correccions.

L’IES Carles Vallbona vol ser un centre de qualitat i referent en els estudis que imparteix, per això es compromet a mantenir la coherència en les seves actuacions per tal de desenvolupar les accions adreçades a l’assoliment dels objectius, facilitant a la comunitat educativa les eines que calguin i que estiguin al nostre abast.

Un dels reptes que afronta el nostre centre és la gestió del sistema amb criteris i instruments de revisió, avaluació i redefinició permanent del treball en el marc del projecte de qualitat i millora contínua.

Mitjançant aquest sistema de gestió es vol:

 • Orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l'alumnat, les famílies, les empreses, l'entorn social i els requeriments establerts.
 • Potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen
 • Gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen
 • Fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació.
 • Fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres.
 • Promoure el compromís col·lectiu i la coherència d'objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons resultats en relació amb els seus objectius.

La planificació a mig termini es concreta en un Pla Estratègic a 3 anys, la planificació de les activitats corresponents a un curs acadèmic la recull la Programació General de Centre (PGC).

Els continguts i desplegament curricular així com la metodologia a l’aula, l’atenció a la diversitat, l’avaluació i recuperació de les matèries es concreten en el Projecte Curricular de Centre (PCC) i les programacions de matèria de cada departament.

La regulació de la convivència al centre, d’acord a allò que disposa la normativa vigent sobre drets i deures de l’alumnat, la recull el Reglament de Règim Intern (RRI).

La planificació del conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes i al seguiment i orientació del seu procés d’aprenentatge, la recull el Pla d’Acció tutorial (PAT).

 

La projecció del centre

L’IES participa en les activitats dels serveis educatius i culturals del municipi i col·labora amb entitats, clubs esportius i altres associacions amb la finalitat de fomentar la pertinença de l’alumnat al centre i a la ciutat.

Els estudis de Formació Professional permeten establir relacions amb el teixit empresarial i els agents socials de l’entorn i, recollir les seves necessitats i expectatives per tal de millorar l’assoliment de les competències professionals.

Descarregar document

 

 

 

 

Horari de secretaria

De dilluns a divendres entre les 10:30h fins les 13:00h i de 15:00h a 16:00h.

Dins d'aquest marc horari, podreu fer qualsevol consulta de tipus administrativa.

Excepte el mes de juliol, que les tardes restarà tancada.

Horari de recepció (consergeria)

De dilluns a divendres entre les 8:30h fins les 21:00h.

 

L’Institut Carles Vallbona ha implementat un sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, amb la finalitat de generar dinàmiques de millora contínua per tal de satisfer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès.

Aquest sistema de gestió de la qualitat està certificat des del curs 2008-2009. Anualment el centre realitza dues auditories (una interna i una externa, realitzada per una empresa auditora) per tal de mantenir aquest certificat, que abasta tots els processos definits al centre, especialment els processos claus relacionats amb els ensenyaments d’ESO, de BAT, de CFGM i CFGS, i el CAS.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa i empreses col·laboradores, que accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre.

Missió del centre: potenciar el creixement personal i professional de l’alumnat en el respecte, la tolerància i l'esforç, i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

Visió: ser un centre educatiu de qualitat amb atenció preferent a la pràctica esportiva en la educació secundària obligatòria, i referent en la formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.

Valors: respecte (en la diversitat), tolerància (en l'àmbit educatiu), esforç (personal, en l'aprenentatge, en la convivència), participació (a tots els nivells del centre).

 

{phocagallery view=category|categoryid=1|imageid=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|type=2}

En aquesta secció podreu trobar alguns dels serveis oferts pel nostre centre.

 

· Cantina

· Taquilles

· Altres serveis

 

 

L'institut consta de tres plantes, entre les quals hi ha repartides aules d'informàtica, laboratoris, aules de tecnologia i la resta d'aules específiques per a cada curs.

Per veure el plànol general cliqueu aquí.

Per veure el plànol de la planta baixa cliqueu aquí.

Per veure el plànol del pati cliqueu aquí.

Per veure el plànol de la primera planta cliqueu aquí.

Per veure el plànol de la segona planta cliqueu aquí.

 

Per veure les fotos cliqueu aquí.

Certificat Qualitat

Associació Esportiva

Segueix-nos !